חומרים והנחיות בנושא בטיחות במעבדות באתר משרד החינוך.

רשימת חומרים אסורים לשימוש בבתי הספר

רשימת חומרים לא מסוכנים עם הנחיות בטיחות לשימוש ואיחסון

רשימת חומרים לשימוש עם הנחיות בטיחות ואזהרות

הדרכה למורים וללבורנטים המעוניינים להדריך את תלמידיהם לעבוד בשיטות הנהוגות במיקרוביולוגיה.

מסמך המלצות לתכנון חדרי מעבדה וציוד הדרוש למעבדה בביולוגיה

הנחיות בטיחות במעבדה בחטיבת ביניים

נוהל פינוי חומרים רעילים בסיום שנת הלימודים

הנחיות לגבי פינוי חומרים ממעבדות בית הספר

חוזר זה מפרט את כללי הבטיחות ואת ההנחיות ללמידה ולעבודה במעבדה.

עקרונות כלליים, אופן אחסון נכון של חומרים מסוכנים בארונות, מפרט של ארון כימיקלים ומידע נוסף.

שימה חלקית של צמחים הממוינים לצמחים אסורים לשימוש ולצמחים המותרים לשימוש תחת הגבלות

הבהרות והמלצות לגבי חוזר מנכ"ל בנושא שימוש בחומר חי במעבדות בתי ספר

תכונות פנול פתלאין, שימוש בו והוראות בטיחות