חוזר זה מפרט את כללי הבטיחות ואת ההנחיות ללמידה ולעבודה במעבדה.

חומרים והנחיות בנושא בטיחות במעבדות באתר משרד החינוך.

רשימת חומרים אסורים לשימוש בבתי הספר

רשימת חומרים לא מסוכנים עם הנחיות בטיחות לשימוש ואיחסון

רשימת חומרים לשימוש עם הנחיות בטיחות ואזהרות

הדרכה למורים וללבורנטים המעוניינים להדריך את תלמידיהם לעבוד בשיטות הנהוגות במיקרוביולוגיה.

מסמך המלצות לתכנון חדרי מעבדה וציוד הדרוש למעבדה בביולוגיה

רשימת ציוד למעבדה בביולוגיה בחטיבה העליונה

נוהל פינוי חומרים רעילים בסיום שנת הלימודים

ריכוז הוראות בטיחות ומגבלות בחלק המעשי של בחינת הבגרות בביולוגיה.

הנחיות לגבי פינוי חומרים ממעבדות בית הספר

עקרונות כלליים, אופן אחסון נכון של חומרים מסוכנים בארונות, מפרט של ארון כימיקלים ומידע נוסף.

הבהרות והמלצות לגבי חוזר מנכ"ל בנושא שימוש בחומר חי במעבדות בתי ספר

תכונות פנול פתלאין, שימוש בו והוראות בטיחות