קופסאות במעבדה

חומרים והנחיות בנושא בטיחות במעבדות באתר משרד החינוך.

עובדת מעבדה מבצעת ניסוי

חוזר זה מפרט את כללי הבטיחות ואת ההנחיות ללמידה ולעבודה במעבדה.

חומרים במבעבדה

הנחיות נוספות לחוזר מנכ"ל

עובדת מעבדה באמצע ניסוי

רשימת חומרים אסורים לשימוש בבתי הספר

כף יד אוחזת מבחנה

רשימת חומרים לא מסוכנים עם הנחיות בטיחות לשימוש ואיחסון

מבחנות עם חומרים במבעדה

רשימת חומרים לשימוש עם הנחיות בטיחות ואזהרות

לבורנטית מסתכלת במיקרוסקופ

הדרכה למורים וללבורנטים המעוניינים להדריך את תלמידיהם לעבוד בשיטות הנהוגות במיקרוביולוגיה.

עובדות במעבדה עורכות ניסוי

מסמך המלצות לתכנון חדרי מעבדה וציוד הדרוש למעבדה בביולוגיה

זוג ידיים אוחזות קופסאת מבחנות

רשימת ציוד למעבדה בביולוגיה בחטיבה העליונה

ידיים אוחזות חומרים במעבדה

נוהל פינוי חומרים רעילים בסיום שנת הלימודים

עובדת במעבדה מתעסקת בחומרים

ריכוז הוראות בטיחות ומגבלות בחלק המעשי של בחינת הבגרות בביולוגיה.

זוג ידיים אוחזות קופסאת מבחנות

הנחיות לגבי פינוי חומרים ממעבדות בית הספר